Coneix el nostre CFPS de Projectes d’obra civil

Representació d’elements constructius i elaboració de documentació gràfica mitjançant el dibuix i el modelatge.
 • UF 1: Representació gràfica de projectes de construcció (33h)
 • UF 2: Representació assistida per ordinador (99h)
 • UF 3: Presentació i gestió documental de projectes de construcció (66h)
 • Hores totals: 198 hores
 • Eines en disposició dels alumnes: Autocad, Revit
 • Professor: Tània Marbà, Anna Sabariego
Configuració, instal·lació, distribució, representació i dimensionat de xarxes de distribució.
 • UF 1: Distribució de gas i serveis especials i models d'implantació (33h)
 • UF 2: Xarxes de proveïment d'aigua i sanejament (33h)
 • UF 3: Xarxes d'energia elèctrica, enllumenat públic i telecomunicacions (33h)
 • Hores totals: 99 hores
 • Eines en disposició dels alumnes: Autocad, Excel
 • Professors: J. Oriol Martí i Falguera, Joan Tous Moner i Manel Hoppmann Maestre
Treballs d’aixecaments topogràfics i presa de dades de terrenys i construccions i representació gràfica de les dades. Integració, emmagatzematge, edició i anàlisis de dades geogràfiques
 • UF 1: Organització dels aixecaments topogràfics. (33h)
 • UF 2: Presa de dades i representació dels aixecaments. (99h)
 • UF 3: Cartografia i sistemes d'informació. (SIG) (33h)
 • Hores totals: 165 hores
 • Eines en disposició dels alumnes: Nivell, Teodolit, Estació total, Robòtica, Laser-scaner, autocar, MDT, QGis.
 • Professors: Antoni Llobet Viles, Josep Pedret Rodes i Antoni Riba Chacón
 
Disseny, representació i modelatge de obres lineals. Introducció a la hidràulica, càlculs i conceptes.
 • UF 1:Estudis de projectes d'obres lineals (33h)
 • UF 2: Elaboració de projectes d'obres lineals (66h)
 • Hores totals: 99 hores
 • Eines en disposició dels alumnes: OpenRoads
 • Professor: Carlos Esguevillas Cuadrado
 
Predimensionat d’elements de construcció, diagrames d’esforços, dimensionat d’estructures i solucions constructives.
 • UF 1: Càlcul d'elements estructurals (33h)
 • UF 2: Construcció d'elements estructurals (33h)
 • Hores totals: 66 hores (+33 hores al segon curs)
 • Eines en disposició dels alumnes: Laboratori d’assaigs
 • Professors: Josep Coll Miró i Gerard Folguera Sala
 
Definició de propostes de traçat de carreteres, nusos viaris, marges, interseccions, enllaços, drenatges, geometria... Perfils i moviment de terres. Documentació de projecte. Conceptes d’urbanisme, planificació i el seu desenvolupament.
 • UF 1: Definició de projectes de carreteres i d'obra civil (99h)
 • UF 2: Definició de projectes urbanístics (33h)
 • Hores totals: 132 hores
 • Eines en disposició dels alumnes: Autocad, mapes especialitzats online
 • Professors: J. Oriol Marti i Falguera, Joan Tous Moner
Ocupació i inserció en el mon laboral. Riscos derivats de l’activitat professional, entorn laboral.
 • UF 1: Incorporació al treball (33h)
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals (33h)
 • Hores totals: 66 hores
 • Professor: Cèsar Garzón Caujola
Gestió i manteniment de carreteres, tipologia de contractes, normatives, conservació de ferms, obres de drenatge, viabilitat hivernal, explotació.
 • UF 1: Conservació i explotació (ferms, senyalització..) (66h)
 • Hores totals: 66 hores
 • Eines en disposició de l’alumnat: Programari de gestió específic
 • Professor: Carlos Mingote Vilamajó
 
Elaboració d’amidaments i pressupostos, quadres de preus i controls de costos.
 • UF 1: Amidaments i pressupostos (44h)
 • UF 2: Control de costos (22h)
 • Hores totals: 66 hores
 • Eines en disposició de l’alumnat: Excel, TCQ
 • Professor: Josep Coll Miró i Manel Hoppmann Maestre
Replanteig sobre el terreny o obra, organització i materialització sobre el terreny dels punts o obres.
 • UF 1: Organització dels replanteigs (33h)
 • UF 2: Replanteig d'obres (66h)
 • Hores totals: 99 hores
 • Eines en disposició de l’alumnat: Nivell, Teodolit, Estació total, Robòtica, Laser-scaner, autocar, MDT
 • Professor: Antoni Llobet Viles , Josep Pedret Rodes i David Torrades Solé
Redacció, aplicació i seguiment de Plans i Estudis de Seguretat i Salut en obra. Identificació de riscos i implantació en obra. Planificació en obra, fases del procés i desenvolupament.
 • UF 1: Estudis i plans de seguretat (22h)
 • UF 2: Planificació de projectes i obres (44h)
 • Hores totals: 66 hores
 • Eines en disposició de l’alumnat: Excel, Project, TCQ
 • Professor: Manuel Hoppmann Maestre
Desenvolupament de projectes urbanístics, anàlisis de normativa urbanística i tècnica i representació gràfica.
 • UF 1: Plans urbanístics
 • UF 2: Projectes d'urbanització
 • Hores totals: 99 hores
 • Eines en disposició de l’alumnat: Autocad, MDT
 • Professor: Jordi Janot Feliu i Eduard Escolà Carreras
 
Reconeixement de mètodes i operativa de prospecció del terreny, propietats del sòl i classificació, estudi geotècnic, moviments de terres i maquinària associada.
 • UF 3: Terrenys i obres de terra (33h)
 • Hores totals: 33 hores (+66 hores al primer curs)
 • Professor: Josep Maria Virgili Maldonado
 
Capacitats d'iniciativa i emprenedoria, requeriments dels llocs de treball, creació d’empresa i activitats empresarials. Formes jurídiques i organitzatives d’empresa.
 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Hores totals: 66 hores
 • Professor: Ramon Pedrós Areny
Redacció del projecte d’Obra civil i continguts d’especialització adaptats a la innovació tecnològica de cada moment.
 • UF 1: Projecte d'obra civil. (297h)
 • Hores totals: 297 hores
 • Coordinador i Tutor: Josep Oriol Martí, Tània Marbà i Rosa Maria Huguet.
Formació en centres de treball. Pràctiques no remunerades en empreses del sector.
 • Hores totals: 383 hores
 • Tutor de FCT: Neus Baldrich Caselles
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • Delineant projectista d’edificacions
 • Delineant d’edificacions
 • Delineant d’instal·lacions
 • Maquetista de construccions
 • Ajudant/a de cap d’oficina tècnica
 • Ajudant/a de planificador/a
 • Ajudant/a de tècnic/a de control de costos
 • Tècnic/a de control documental
 • Especialista en replantejaments
 • Ajudant/a de processos de certificació energètica d’edificis
 • Tècnic/a d’eficiència energètica d’edificis
 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
*Aquest títol permet l’obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d’acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.
 • En el cas que hagis cursat altres estudis, com per exemple un cicle formatiu LOGSE o LOE, tens la possibilitat de poder convalidar algun dels mòduls del cicle formatiu al que t’has matriculat.
 • En el cas que hagis treballat més de 2 anys en el sector de la construcció o el disseny en un despatx d’arquitectura pots demanar hora pel servei d’informació i orientació a les persones (SIOP) i t’informaran de les possibilitats que tens per obtenir mòduls reconeguts mitjançant l’experiència laboral.
 • Per a més informació, contactar amb l'escola via formulari de contacte.

El què aprendràs

  Demana'ns informació

  En breus ens posarem en contacte amb tu!