El curs 2023/2024 començarà el dia 12 de setembre de 2023.
 • Impresos adjunts, degudament omplerts i signats (manualment o digitalment).
 • DNI i la targeta sanitària de l’alumne.
 • Els menors de 28 anys han d’abonar en efectiu 1,12€ per l’assegurança escolar obligatòria.
 • Certificat ORIGINAL amb les notes (ja farem nosaltres la digitalització i el tornarem).
 • 2 fotos mida carnet.
 • El resguard del pagament de matrícula.
 • En cas d’acollir-se a alguna bonificació o exempció de matrícula, cal aportar la documentació del fet causant.
 • El preu del curs complert és de 360€.
 • Es pot pagar la matricula en dos terminis (180€ al juliol i 180€ al setembre).
 • En cas de matrícula parcial, cada unitat formativa costa 25€.
Bonificació del 50% de l'import per a:
 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.
Exempció del 100% del pagament per a:
 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.
També s'estableix bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'exempció del pagament per a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.